Про вчителя

Посадові обов’язки
Здійснює навчання й виховання учнів з урахуванням специфіки предмета, проводить уроки й інші заняття відповідно до розкладу в зазначених приміщеннях.
Зобов’язаний мати тематичний план роботи з предмета в кожній паралелі класів на семестр і робочий план на кожен урок.
У своїй роботі використовує різноманітні прийоми, методи й засоби навчання. Реалізовує освітні програми. може подавати на свій розсуд теми уроків у окремих розділах програми. Проводить із учнями встановлену навчальним планом кількість контрольних і практичних робіт, а також необхідні навчальні екскурсії. Забезпечує рівень підготовки згідно вимогами державного освітнього стандарту і несе відповідальність за реалізацію їх не в повному обсязі.
Відповідає за:
безпечне проведення освітнього процесу;
вживання заходів із надання долікарської допомоги потерпілому, оперативне повідомлення керівництва про нещасний випадок;
проведення інструктажу учнів із безпеки праці на навчальних заняттях, виховних заходах з обов’язковою реєстрацією у класному журналі або в «Журналі інструктажу учнів з охорони праці»;
організацію вивчення учнями правил з охорони праці, дорожнього руху, поведінки в побуті й т. п.
здійснення контролю за дотриманням правил (інструкцій) з охорони праці.
Веде у встановленому порядку навчальну документацію, здійснює поточний контроль за успішністю та відвідуванням учнями уроків, виставляє поточні оцінки у класний журнал і щоденники учнів, вчасно здає адміністрації необхідні звітні дані.
Працює в екзаменаційній комісії з підсумкової атестації учнів.
Дозволяє відповідно до Статуту закладу адміністрації школи відвідувати його уроки з метою контролю за роботою.
За розпорядженням адміністрації заміняє уроки відсутніх учителів.
Підтримує зв’язки з батьками учнів або їхніми законними представниками.
Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію. Бере участь у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.
Відповідно до річного плану роботи закладу бере участь у педагогічних радах, виробничих нарадах, нарадах при директорові, батьківських зборах, а також у предметних секціях, проведених організацією, вищою за рангом.
Чеогує під час перерв відповідно до графіка чергування по школі. Як класний керівник періодично чергує по школі зі своїм класом. Приходить на чергування за 20 хвилин до початку уроків і йде через 20 хвилин після їх закінчення.
Періодично проходить безкоштовні медичні обстеження.
Дотримується етичних норм поведінки, є прикладом для учнів.
Учителеві забороняється:
змінювати на свй розсуд розклад занять;
скасовувати, подовжувати або скорочувати тривалість уроків (занять) та перерв;
виганяти учня з уроку;
курити у приміщенні школи.
Під час виконання обав’язків завідувача навчального кабінету учитель:
проводить паспортизацію свого кабінету;
постійно поновлює кабінет методичними посібниками відповідно до навчальної програми, приладами, технічними засобами навчання;
організовує роботу учнів із виготовлення наочного приладдя;
відповідно до наказу директора «Про проведення інвентаризації» списує у встановленому порядку майно, що стало непридатним для використання;
розробляє інструкції з охорони праці й техніки безпеки;
бере участь в огляді навчальних кабінетів.
Контролює в учнів наявність зошитів із навчального предмета, дотримання відповідних норм єдиного орфографічного режиму щодо їх оформлення і ведення.
Дотримується такого порядку перевірки робочих зошитів учнів: зошити всіх учнів усіх класів перевіряються вибірково, але не рідше 2-4 разів на семестр.
Організовуєз колегами проведення шкільної олімпіади з предмета й, по можливості, позакласної роботи.
Формує збірні команди школи з паралелей класів для участі в районних, міських, обласних олімпіадах.
Виконує всі вказіки з охорони праці, техніки безпеки, обумовлені відповідними наказами по школі.
Керує роботою лаборанта.
Розробляє інвтрукцію з техніки безпеки.
Дотримується санітарних правил і норм щодо організації навчання.
Організовує роботу батьківського патруля, батьківського комітету класу, залучає батьків і громадськість до проведення виховної роботи.
Самостійно планує виховну роботу в класі, керуючись інструктивно-методичними рекомендаціями МО, планами й комплексно-цільовою програмою органів керування освітою, школою.
ІІІ. Права
Учитель має право брати участь у керуванні школою в порядку, визначеному Статутом школи.
Учитель має право на захист професійної честі та гідності.
Учитель має право ознайомлюватися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, і давати на них пояснення.
Учитель має право захищати свої інтереси самостійно й (або) через представника, зокрема адвоката, у випадку дисциплінарного (службового) розслідування, пов’язаного з порушенням ним норм професійної етики.
Учитель має право на конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
Учитель має право підвищувати кваліфікацію.
Учитель має право добровільно атестуватися на відповідну кваліфікаційну категорію та отримати її у випадку успішного проходження атестації.
Учитель має право давати учням під час уроків та перерв обов’язкові розпорядження, що стосуються як організації уроків, так і дисципліни, притягуючи їх до дисциплінарної відповідальності у випадках і порядку, встановлених Статутом і Правилами про заохочення і покарання учнів у школі.